หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณพจนารถ ซีบังเกิด

ประวัติคณาจารย์

คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ช Jimi)

ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Company Limited Thailand Coaching Academy และ Better You Company Limited

คุณพจนารถ เป็นที่รู้จักกันในหลายวงการ อาทิวงการ Human Resources & Organization Development, วงการ Trainer และ Consultant ในด้านการพัฒนาบุคลากร และวงการ Life Coach & Executive Coach

ปัจจุบันคุณพจนารถ เป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูงที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการโค้ชเมืองไทย มีจุดยืน มีความมุ่งมั่นมีวิสัยทัศน์และสไตล์การโค้ชที่แตกต่างและโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจนได้รับความสนใจจากองค์กรชั้นนำ แวดวงการศึกษา ธุรกิจ SME และสื่อมวลชนเสมอมา

นอกจากการใช้ทักษะการโค้ชช่วยพัฒนาผู้บริหารแล้วคุณพจนารถยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างคนให้เป็นโค้ชที่มีคุณภาพเพื่อขยายผลและต่อยอดการใช้ทักษะที่มีประสิทธิภาพนี้ให้แผ่ขยายไปในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้คนไทยมีความแข็งแรงจากภายในด้วยศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง จึงได้นำเอาศาสตร์ Life Coaching เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยโดยเปิดเป็นสถาบันชื่อ ‘Thailand Coaching Academy’ และหลักสูตรของสถาบันได้ผ่านการอนุมัติรับรองโดย International Coach Federation (ICF) ให้เป็นหลักสูตรในการสอนและพัฒนาคุณสมบัติของโค้ชตามมาตรฐานของ ICF แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ในด้านการศึกษา นอกจากพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วคุณพจนารถได้ศึกษาด้านการโค้ชขั้นสูงและได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย The Coaching Institute - Melbourne ว่ามีความสามารถ คุณสมบัติ และจริยธรรมตามหลักสากลและตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ทุกประการ

นอกจากนี้ยังเป็น Certified Trainer ในหลักสูตร Neuro Linguistic Programing (NLP) ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจในเมืองไทยเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้บุคคลสามารถตั้งเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ด้วยการประสานจิตใต้สำนึกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิด ภาษาพูดและภาษากาย ของตนเองเพราะจะส่งผลต่อธุรกิจที่ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างสรรค์คุณพจนารถเป็น NLP Certified Trainer ภายใต้มาตรฐานการรับรองของ The Australian Board of NLP

คุณพจนารถเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ “The Untold Stories of Executive Coaching in Thailand” ซึ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การเข้าร่วมก่อตั้ง Thailand Coaching Society เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านการโค้ชแก่สังคมไทยการเป็นอาสาสมัครสนับสนุนการโค้ชแก่ผู้ต้องการโอกาสการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อมวลชนทั้งการพูดและการเขียนรวมทั้งการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก