หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์

ประวัติคณาจารย์

คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์ (โค้ชปุ๊ย)

คุณนพวรรณหรือโค้ชปุ๊ย ปัจจุบันทำงานเป็นโค้ชและเทรนเนอร์ให้กับองค์กร โดยใช้ประสบการณ์ทำงานหลากหลายในสาขาการตลาดและการสื่อสารกับองค์กรขนาดใหญ่และเอเจนซี่ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาทีมและพัฒนาบุคคล ร่วมกับความรู้ในการพัฒนาตัวเองจากศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ

คุณนพวรรณผ่านการอบรมหลักสูตร Principle of Life Coaching,Life Coaching Practitioner, และ Life Coaching Master Practitioner จาก Thailand Coaching Academy (TCA) By Jimi The Coach รวมทั้ง Certified Enneagram Coach, The Enneagram in Business, USA, Certified Neuro Linguistic Programming Practitioner ได้รับการรับรองจาก American Board of NLP, USA, และ Certified Impact Teaching Singapore, พร้อมทั้งเข้าร่วมอบรม Voice Dialogue,หลักสูตร Personnalite et Relations Humaines (PRH), และการอมรมนพลักษณ์ขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสูงซึ่งเป็นจิตวิทยาการรู้เท่าทันตัวเอง และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

คุณนพวรรณใช้ทักษะการโค้ชและพัฒนาตัวเองเพื่อช่วยให้บุคคลได้เติบโตไปในทิศทางที่เขาต้องการอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากภายในอย่างตระหนักรู้ 

องค์กรที่ได้ร่วมงาน ได้แก่ บริษัทเครือปูนซีเมนต์ไทย (SCG), บมจ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ Sukumvit Asset Management (SAM)

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี – คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท – Master Degree in Marketing (MIM), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์