หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์

ประวัติคณาจารย์

คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)

คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ เริ่มต้นชีวิตการทำงาน ในวิชาชีพยาบาล และ อาจารย์พยาบาล ประมาณ 6 ปี  จากความต้องการใช้ความรู้ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาสังคม จึงเปลี่ยนอาชีพ มาเป็นนักวิจัย นักวิชาการ ด้านการวัดและการประเมินพฤติกรรมมนุษย์  หลังจากเปลี่ยนงานมาหลายองค์กร สุดท้ายจึงมาปักหลักที่ SCG และอยู่ในงานพัฒนาบุคลากร และองค์กร กว่า 20 ปี

จากประสบการณ์ใน SCG ทำให้คุณปรีดิ์ฤทัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรอาทิเช่น การออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม การบริหารระบบ Competency การบริหารงานด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การเป็นวิทยากร

ในงานพัฒนาองค์กร คุณปรีดิ์ฤทัย ผ่านการ เป็นวิทยากร กระบวนการ Dialogue for Change เป็นผู้บริหารโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม” และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

จากการเป็นผู้บริหารงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาทีม รวมทั้งโครงการ Leadership Coaching ของผู้บริหารระดับสูง  ทำให้ได้รับโอกาสเรียนรู้เครื่องมือ กระบวนการพัฒนาคน ในรูปแบบใหม่ที่ ทันสมัย  โดยไปดูงานบริษัทระดับ World Class  เข้าอบรมสัมมนาในต่างประเทศทั้งใน เอเชีย และสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เข้าศึกษาวิชาการโค้ช และเปลี่ยนอาชีพในเวลาต่อมา ก็คือ การมีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถหาทางออกของปัญหาชีวิต ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว จากประสบการณ์ ถ้ามนุษย์ทุกคนปฏิบัติต่อกันในวิถีแบบ Life Coach ก็จะทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการโค้ชยังช่วยคุณปรีดิ์ฤทัย ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหา หลายอย่างในชีวิต สามารถกลับมายืนหยัด เข้มแข็ง มีจิตใจมั่นคง และดึงศักยภาพที่มีออกมาสร้างประโยชน์ให้ผู้คนมากมาย

จากการที่คุณปรีดิ์ฤทัย มีความรู้ ประสบการณ์ทั้ง ด้านงานพยาบาล จิตวิทยาสังคม การพัฒนาภาวะผู้นำ การดูแลรักษาสุขภาวะแบบองค์รวม และศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์หลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น อาทิเช่น PRH-Who am I?, Ennegram, Satir,Non-violent communication ทำให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ วิธีการพัฒนา และถ่ายทอดสิ่งที่ตอบสนองความด้องการของมนุษย์ ทั้งด้าน พัฒนาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และกายภาพ ได้อย่างกลมกลืน

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันสมทบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Graduate Diploma of HRM  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certified Master Practitioner of Life Coaching,Thailand Coaching Academy
  • Certified Facilitator of Transformation Game, InnerLinks
  • Subject of Expertise: Leadership Skills, Team Performance, Meeting Facilitation, EQ and Stress Management, Time Management
  • Associate Certified Coach (ACC) by International Coaching Federation (ICF)