หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณนงพร แสงพรหมฉาย

ประวัติคณาจารย์

คุณนงพร แสงพรหมฉาย (โค้ชหลิว)

คุณนงพร แสงพรหมฉาย หรือโค้ชหลิว สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและได้เริ่มต้นการทำงานด้านการขายในหลายสาขาธุรกิจ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, จัดหางาน และ Barter system จนถึงจุดเปลี่ยนในสายอาชีพโดยตัดสินใจใช้เวลาในชีวิตกับสิ่งที่ตัวเรารู้สึกว่ามีคุณค่า คือ การได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนได้เติบโต ได้ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และมีความสุขในทุกๆ วัน และคุณนงพรได้ตัดสินใจเปลี่ยนสายอาชีพและเริ่มศึกษาศาสตร์ Life Coaching อย่างลงลึก ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าคนเราทุกคนมีเอกลักษณ์ทั้งศักยภาพและความดีงามภายในและ Life Coaching เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยปลดล็อคศักยภาพและความดีงามดังกล่าว

ในปี 2555 คุณนงพรได้เริ่มทำงานด้านการโค้ช ด้วยบุคลิกที่จริงใจ มีพลังจากภายใน และมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการนำทักษะ Life Coaching มาผสมผสานเข้ากับทักษะ NLP (Neuro Linguistic Programming) ได้อย่างเหมาะสม ทำให้คุณนงพรสามารถสร้างความแตกต่างในการโค้ช และได้รับความไว้วางใจให้เป็นโค้ชผู้บริหารในองค์ชั้นนำในหลายสาขาธุรกิจอาทิ การศึกษา, สินค้าอุปโภคบริโภค, การสื่อสาร, การธนาคาร, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

นอกจากนี้คุณนงพรได้อุทิศเวลาส่วนตัวในการแบ่งปันความรู้และแนวคิดทางด้าน Life Coaching ให้แก่ผู้นำชุมชม และผู้บริหารมูลนิธิต่างๆ เพื่อสร้างผู้นำสังคมที่มีความแข็งแรงจากภายใน และนำศักยภาพจากภายในมาใช้ในการพัฒนาสังคมต่อไป

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
  • Certified Practitioner, Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
  • Certificate Life Coaching Master Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach™