หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณวรินทร ชนะวรรณ

ประวัติคณาจารย์

คุณวรินทร ชนะวรรณ (โค้ชแอน)

คุณวรินทรมีประสบการณการทำงานในองค์กรทั้งไทย และ ต่างชาติมาเกือบ 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร อาทิ HRManagerบริษัท Asian Property, AVP Human Resource  ธนาคาร Mizuho Corporate,  Head of Human Resource บริษัท  TCC Technology (บริษัทในเครือของกลุ่ม Thai Charoen Corporation) อีกทั้ง ยังดำรงตำแหน่ง   MD บริษัทที่ปรึกษา V Profess  ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณวรินทร ได้ทำงาน และ มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา พนักงาน และ ผู้คนในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์กร มาอย่างต่อเนื่อง

คุณวรินทร ได้ตัดสินใจเดินทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ ด้วยแรงบันดาลใจจากการที่ได้นำหลักสูตรนี้ไปใช้ในองค์กรและได้เห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทั้งตนเอง และ ผู้บริหารอีกหลายท่าน ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งใน ด้านความสุข ในการ ดำเนินชีวิต และประสิทธิภาพของการบริหารงาน รวมถึงเชื่อว่าภายในตัวตนของทุกคน มีศักยภาพ และ ความดีงามอยู่ภายใน และ เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะตัดสินใจ และ เลือกดำเนินชีวิต ที่มีความสุข และประสบ ความสำเร็จ ในแบบฉบับของ ตนเองได้ เพียงแค่มีความเข้าใจถึงความ ต้องการ ที่แท้จริงของตนเอง และลงมือเลือกวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น คุณวรินทร จึงมุ่งมั่นเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในฐานะ coach เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับการ coach  มีความเข้าใจ ตนเอง มองเห็นในศักยภาพที่มี และ มีความแข็งแรงจาก ภายใน เพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่มีความสุข และ ประสบความ สำเร็จ ทั้งชีวิตการทำงาน และ ชีวิตส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Graduate Diploma of Human Resource Management จาก Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
  • Certified Practitioner, Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
  • Certificate Life Coaching Master Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The CoachTM
  • Certified Facilitator ด้าน Focused Conversation Method with The Technology of Participation (ToP) จากสถาบัน The Institute of Cultural Affair Australia