หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ

ประวัติคณาจารย์

คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม)

คุณทัศนีย์มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 10 ปี เช่น UN-CCOP, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากนั้นทำงานในระดับผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเวลา 15 ปี เช่น true, Freewill Solutions, CPFIT ในช่วงเวลานั้น ได้เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากการทำงานที่หลากหลาย เช่น การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต   การบริหารโครงการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในสำนักงาน (Paperless Office) การบริหารโครงการ PeopleSoft HCM นอกจากนี้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองจากงานอาชีพที่หลากหลายตั้งแต่ นักฝึกอบรม นักออกแบบและวางระบบงาน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารโครงการไอที ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

คุณทัศนีย์เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นจากภายในตนดังนั้น หลังจากลาออกจากงานประจำ จึงใช้เวลากว่า 4 ปี บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากเข้าอบรมด้านการโค้ชจากสถาบัน International Coach Academy (ICA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานเป็น Coach และ Facilitator ในปี 2552 ควบคู่กับการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างต่อเนื่องแนวจิตตปัญญา จากนั้นฝึกฝนทักษะ Neuro Linguistic Programming (NLP)และ Life Coaching Skills ปัจจุบันคุณทัศนีย์เป็น Life Coach และ Executive Coach ที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถคุณสมบัติและจริยธรรม ตามหลักสากล และตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ในระดับ ACC หรือ Associate Certified Coach ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2556

ด้วยความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตนเองอีกมากที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ และเชื่อใน Work-Life Integration คุณทัศนีย์ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจในฐานะโค้ช สนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชแสวงหาจากภายใน “reconnecting who you are with what you do” เพื่อรู้จัก เข้าใจ และยอมรับตนเอง เข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ใช้ชีวิตในแบบที่ผ่านมา เรียนรู้และสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขา จนมีความมั่นคงและแข็งแรงจากภายในซึ่งส่งผลให้โลกภายนอกเปลี่ยนตามไป เสมือนว่าได้สวมแว่นตาอันใหม่ในการมองตนเอง มองโลกรอบตัว และเกิดมุมมองใหม่ต่อการใช้ชีวิตในก้าวต่อไป

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate in Professional Coaching (CPC) จาก International Coach Academy
  • Certified Practitioner, Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
  • Certificate Life Coaching Master Practitioner จาก Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach™
  • Associate Certified Coach (ACC) by International Coaching Federation (ICF)