หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด

ประวัติคณาจารย์

คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด (โค้ชเอ๋)

คุณสุวิมลใช้ชีวิตกับการทำงานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 18 ปีทั้งจากการสั่งสมประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลได้แก่ การออกแบบระบบพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระบบบริหารค่าตอบแทนระบบบริหารผลงาน และ โครงสร้างองค์กร ฯลฯให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหลากหลายธุรกิจ  นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องบริหารบุคลากรที่มีความแตกต่างหลากหลายในบริษัท โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจการจัดฝึกอบรม  นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเอกชนอาทิ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด

คุณสุวิมลเชื่อมั่นว่า การจะสร้างความเติบโตให้องค์กรและบุคลากรได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรให้ความสำคัญกับทั้งส่วนที่เป็น Hard side และ Soft side อย่างเชื่อมโยงกัน  ซึ่งหมายถึงการที่องค์กรสร้างระบบและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือในส่วนของทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม แรงจูงใจ และมุมมองต่อสิ่งต่างๆ ของบุคคล ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรมของบุคคล อันก่อให้เกิดผลงานของบุคคลและองค์กรนั่นเอง 

จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาบุคลากร ทั้งในฐานะที่ปรึกษาผู้ออกแบบเครื่องมือ และในฐานะผู้บริหาร ผสมผสานกับความเข้าใจในศาสตร์ Life Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรม และแรงขับเคลื่อนภายในของคน ตลอดจนความเชื่อในศักยภาพการเรียนรู้และเติบโตของทุกคนทำให้คุณสุวิมลมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลากร ผ่านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้าง Mindset ในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรง  การค้นหาศักยภาพภายใน การพัฒนาผู้นำ การสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารในระดับลึก การทำงานเป็นทีม และพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อให้คนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และเติบโตไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างสอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร Master Practitioner ด้าน Life Coaching และ Leadership and Executive Coach โดย Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach
  • ประกาศนียบัตรด้าน Neuro-Linguistic Programming (NLP) Practitioner จากสองสถาบัน ได้แก่ Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach และ สถาบัน NLP Society, Dr. Richard Bandler, USA
  • ประกาศนียบัตร การเป็น Facilitator ด้าน Focused Conversation Method with The Technology of Participation (ToP) จากสถาบัน The Institute of Cultural Affairs Australia
  • ประกาศนียบัตร Becoming an Exceptional Coach: A positive coaching approach for delivering extraordinary results, Executive Education Program, University of Michigan Business School, U.S.A.