หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณกชพรรณ บุญญานันต์

ประวัติคณาจารย์

คุณกชพรรณ บุญญานันต์ (โค้ชเอ๋)

คุณกชพรรณ ปัจจุบันรับราชการในกระทรวงกลาโหม (ยศพันโทหญิง) มีประสบการณ์งานด้านการฝึกอบรมข้าราชการ การเงินการบัญชีและการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้เป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณกชพรรณผ่านการอบรมหลักสูตร Principle of Life Coaching, Life Coaching Practitioner, และ Neuro-Linguistic programming (NLP) Practitioner จาก Thailand Coaching Academy (TCA) By Jimi The Coach คุณเอ๋เป็นนักเรียนรุ่นแรกๆ ของ TCA ที่เชื่อมั่นในกระบวนการของโค้ชชิ่งจึงได้นำทักษะต่างๆที่ได้รับการเรียนรู้จาก TCA ไปปรับใช้กับตนเองเป็นลำดับแรกและด้วยประสบการณ์ความสำเร็จที่เริ่มต้นจากภายในตนเองที่สมบูรณ์คุณเอ๋จึงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดศาสตร์การเป็นโค้ชไปสู่ผู้อื่น

คุณกชพรรณสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านพร้อมด้วยความปรารถนาที่จะส่งผ่านความสุขของชีวิตไปยังผู้อื่นคุณเอ๋ได้เข้ามาร่วมงานกับ TCA เพื่อยืนยันปณิธานที่จะพัฒนาคนด้วยทักษะการเป็นโค้ชและตรอกย้ำความสำคัญของศาสตร์แห่งการมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยการเป็นโค้ชส่วนบุคคล (Success Coach) ให้กับบุคคลทั่วไป

รายชื่อองค์กรที่คุณกชพรรณได้มีโอกาสร่วมงาน ได้แก่ บริษัทเครือปูนซีเมนต์ไทย (SCG) และ Sukumvit Asset Management (SAM)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี – คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท Manufacturing Management (Ms.), San Francisco, California U.S.A
  • Associate Certified Coach (ACC) by International Coaching Federation (ICF)