หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณอังคณาลักษณ์ จงจิต

ประวัติคณาจารย์

คุณอังคณาลักษณ์ จงจิต (โค้ชเจี๊ยบ)

คุณอังคณาลักษณ์มีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรโดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development ) การพัฒนาองค์กร  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การออกแบบแบบประเมิน การบริหารโครงการโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานดาวเด่นในองค์กรให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจเครือโรงพยาบาล  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์  กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค   กลุ่มธุรกิจการศึกษา  กลุ่มธุรกิจเครือธนาคารการเงิน  องค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนว่าสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม  คุณอังคณาลักษณ์จึงเริ่มเรียนปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง และเรียนรู้ศาสตร์นี้ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนามนุษย์ และก้าวเข้าสู่วงการที่ปรึกษาด้านการพัฒนามนุษย์และองค์กร เมื่อ 9 ปีที่แล้ว  ตลอดระยะเวลา 9 ปี คุณอังคณาลักษณ์เป็นที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลและบริหารโครงการต่างๆ กว่า 150 โครงการ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการโค้ชของคนไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก (ATD) ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากประสบการณ์ที่ดูแลเกือบทุกธุรกิจแบบคลุกวงใน คุณอังคณาลักษณ์จึงเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและคนแต่ละธุรกิจ สามารถออกแบบโครงการการพัฒนาให้เหมาะสม

ปัจจุบันคุณอังคณาลักษณ์ได้ผันตนเองจากสายบริหารมาเป็น Life Coach และ Trainer อย่างเต็มตัวด้วยอุดมการณ์ที่อยากไม่เพียงเฉพาะพนักงานทุกระดับในองค์กรเท่านั้น แต่คุณอังคณาลักษณ์ยังมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะสร้างโค้ชให้คนไทยทุกๆ คนได้เป็นโค้ชต่อไป

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ รางวัลเรียนดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Life Coaching Master Practitioner’s Certificate  from Thailand Coaching Academy by Jimi the coach
  • Neuro-Linguistic Programing (NLP) Practitioner Certification from Thailand Coaching Academy by Jimi the coach
  • Top Focused Conversation Method’s Certificate from The technology of Participation (TOP)