หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ

ประวัติคณาจารย์

คุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ (โค้ชแจ๊ด)

ณชฎาวรรณทำงานโค้ชผู้บริหารมากว่า 15 ปีในองค์กรธุรกิจข้ามชาติและธุรกิจไทยชั้นนำทั้งการเป็น Strengths Coach และ Executive Coach

คุณชฎาวรรณมีความเชื่อและมั่นใจว่าการโค้ชเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาผู้บริหารเพื่อความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนทั้งนี้เนื่องจากขบวนการโค้ชช่วยให้ผู้บริหารค้นพบและรู้จักตัวตนที่แท้จริงตามธรรมชาติของตนเองเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสามารถที่จะนำศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใช้เป็นพลังผลักดันสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวข้ามอุปสรรคความท้าทายต่างๆที่เข้ามาหลายหลากรูปแบบทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

นอกจาก คุณชฎาวรรณจะมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารและเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลมานานกว่า 20 ปีในองค์กรที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งองค์กรข้ามชาติและองค์กรไทยชั้นนำ เช่น บริษัท ไทย เอ็ม ซี จำกัด/บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท ออราเคิลซิสเต็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว คุณชฎาวรรณยังมีประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน และอื่นๆ ให้แก่องค์กรการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนหลากหลาย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท กสทคอร์เปอเรชั่น จำกัด การประปานครหลวง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด The Bank of Tokyo Mitsubishi The Asia Business Forum เป็นต้น ทำให้คุณชฎาวรรณมีข้อมูลมาส่งเสริมงานโค้ชของคุณชฎาวรรณมากยิ่งขึ้น องค์กรที่ได้รับการโค้ชจากคุณชฎาวรรณ เช่น ธนาคาร สแตนดาร์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จำกัด บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารไทยพณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  ธนาคารทหารไทย จำกัด บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา จำกัด บริษัท เจมมอโลจิคอล รีเสิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด และจากการที่คุณชฎาวรรณได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและนักบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็น HR Top100 โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2552

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ และ ประกาศนียบัตรวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารสถาบันศศินทร์ฯแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certified NLP Master NLP by NLP Top Coach Co., Ltd.
  • Certified NLP Practitioner, by Thailand Coaching Academy
  • Certified Master of Practitioner of Life Coaching, Thailand Coaching Academy
  • Certified Mindfulness Coaching by SatyamVChalmer
  • Certified Strengths-Based Master Coach by Standard Charted Bank (Thai) under Gallup StrengthsFinder
  • Certified Emergenetics Coach by Emergenetics International
  • Certified Qualified International Coach Federation (ICF) Workshop by I am a Life Coach
  • Associate Certified Coach (ACC) by International Coaching Federation (ICF)