หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติคณาจารย์ > คุณนพดล ตังวัชรินทร์

ประวัติคณาจารย์

คุณนพดล ตังวัชรินทร์ (โค้ชนพ)

อาจารย์นพดล ตังวัชรินทร์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นวิศวกรอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะผันตัวเองไปเป็นนักการเงินและผู้บริหารหน่วยงานในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอาทิเช่นธนาคารกสิกรไทย, ABN AMRO, HSBC อยู่ถึง15 ปี  ในช่วงเวลานั้นอาจารย์นพดลได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงและเพิ่มพูนความรอบรู้ในหลายๆด้านเช่นการบริหารจัดการบุคลากร, การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, รวมทั้งการบริหารงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง  แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอาจารย์นพดลก็ให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ  เพราะความเชื่อที่ว่าองค์กรหรือทีมงานจะประสบความสำเร็จในพันธกิจที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อทีมงานหรือองค์กรนั้นๆมีทีมงานที่มีความเข้มแข็งแต่ละคนในทีมมีความสามารถและมีกำลังใจในการทำงานที่ดีและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความมุ่งมั่นและความเชื่อดังกล่าว อาจารย์นพดลจึงเดินหน้าในสายงานด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่ตนเชื่อมั่นอย่างเต็มตัวในปี 2008 โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรด้วยการปลดปล่อยศักยภาพในตัวพนักงานที่มีอยู่ให้ถูกนำออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ที่สุด  อาจารย์นพดลเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวพร้อมและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดๆก็ตามที่มุ่งหวังไว้ได้  เพียงแต่ศักยภาพเหล่านั้นอาจจะยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่เท่านั้นเองดังนั้น อาจารย์นพดลจึงใช้กระบวนการที่หลากหลายในการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมและช่วยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตนเองและส่งผลให้เขาเหล่านั้นสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆขึ้นไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Transformational Change ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Cognitive Learning) ผนวกกับการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์นพดลมีความชำนาญในการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น One-on-one coaching, Group Coaching, Group Workshop หรือ Keynote Speaker สำหรับงานสัมมนาขนาดใหญ่

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Southern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Certified Performance Coach จาก The Coaching Institute ประเทศศออสเตรเลีย
  • Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming จาก The Coaching Institute ออสเตรเลีย
  • Subject of Expertise : Leadership Transformation, Executive Coaching, Breakthrough to Success, Life Transformation, Effective Coaching Skills

ตัวอย่างลูกค้า : KPMG, Thai Yamaha Motor, พฤกษา, Merck, MSD, Ban Suzuki, Allergan, EMC, Siam Cement Group, บุญรอด, MBK, SAM, Toyota, SCB, TMB, New York Life Insurance, TCC, BerliJucker เป็นต้น