หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > วิสัยทัศน์/ภารกิจ/คำนิยม

วิสัยทัศน์

Helping Executives Connect Business Success to Life’s Purpose

เห็นผู้นำขององค์กรที่มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดำรงตนเอย่างแข็งแรงและนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จนั้น โดยบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมาย องค์กร อย่างสอดคล้อง และมีจริยธรรม

ภารกิจ

เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเรา เพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นคือ

 • เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้นำระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นทางเลือกแรกในการพัฒนาผู้นำด้วยกระบวนการ Life Coach ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มองค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมในวงกว้าง
 • มีทีมงานทรงคุณภาพ ที่มีความแข็งแรง และเป็นนายชีวิตของตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การบริการจากใจ
 • เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจ และใช้ทักษะ Life Coach ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ที่ลูกค้าต้องการ
 • เป็นองค์กรธุรกิจที่แข็งแรง มั่งคั่ง และเจริญเติบโดอย่างยั่งยืน
  • เพื่อพัฒนาผู้นำที่แข็งแรงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อดึงดูดทีมงานที่มีคุณภาพ
  • เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และทีมงาน
  • เพื่อให้มีอิสระในการกำหนดทางเลือกของธุรกิจที่นำเราไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
 • เรายึดมั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพโค้ช และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริม
 • สังคมอย่างต่อเนื่อง

เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเรา เพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นคือ

http://www.jimithecoach.com/

คำนิยม

"อิ่มเอมกับชีวิต ลิขิตโชคชะตา สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ชื่นชมความแตกต่าง ทำอย่างมืออาชีพ"

Fulfillment

 เรามีความอิ่มเอมกับชีวิตของเราเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้สัมผัสเราเกิดความอิ่มเอมเช่นเดียวกัน

Abundant

เราเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เราพร้อมเป็นผู้รับ คือเข้าใจการทำธุรกิจที่สร้างกำไร ในขณะเดียวกัน เราปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงที่ให้ผลลัพธ์กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

Abundant

เราเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เราพร้อมเป็นผู้รับ คือเข้าใจการทำธุรกิจที่สร้างกำไร ในขณะเดียวกัน เราปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงที่ให้ผลลัพธ์กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

Wealth

เรามีความมั่นคง เราคิด และลงมือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และค้นหาศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเราอยู่ตลอดเวลา

Success & Outcome Focused

เรามุ่งเน้นความสำเร็จ และผลลัพธ์จากการทำทุกสิ่ง ความสำเร็จของเราต้องมีความยั่งยืน (Sustainable) ทำซ้ำได้ (Replicable) และเกิด ผลลัพธ์ตามต้องการ (Deliver Results)

At Cause

 เราเป็นผู้กำหนดและเลือกสิ่งที่สนองตอบวิสัยทัศน์และภารกิจสู่ความสำเร็จของเรา

Certainty

เรามีความมั่นใจ แน่นอน และมั่นคงในตัวเอง เราเป็นผู้ที่มีความแข็งแรง ที่เชื่อและยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ

Embrace Uncertainty

เราเปิดรับความไม่แน่นอนด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง และด้วยความเข้าใจถึงการเรียนรู้ และการเติบโตเมื่อเราได้ทำในสิ่งใหม่ๆ

Curiosity

เรามีความสนใจใคร่รู้ในงานและคน เราให้คุณค่ากับการค้นหา เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง

Take Action

เราเข้าใจถึงพลังของการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ เราแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติที่วัดได้ เป็นจริงได้ และเกิดผลเสมอ

Flexibility

เรามีความยืดหยุ่นของพฤติกรรม เราเข้าใจว่าการปรับวิธีการให้สอดคล้องกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ คือหนทางสู่ความสำเร็จ

Humble

เรามีความถ่อมใจ เราให้ความสำคัญกับผู้อื่นเท่าๆ กับความสำคัญของตัวเราเอง เราขอบคุณในความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เราอยู่เสมอ

Walk The Talk

เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูด เรายึดมั่นในการเป็นแบบอย่างในสิ่งที่เราเผยแพร่กับผู้อื่น

Resilience

เรายืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ เราเข้าใจในความผิดพลาด และพร้อมที่จะลุกขึ้นเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย เรามีพลังได้ด้วยตัวเอง

Pay It Forward

 เราส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นอย่างไม่หยุดยั้ง

Serve Others

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของผู้ที่เราทำงานด้วย เราจึงละวางอัตตา และตัวตน และทำงานด้วยความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ จริงใจและตั้งใจ

Community

เราให้ความสำคัญกับการมอบสิ่งที่มีคุณค่ากลับสู่สังคม

Value The Differences

 เราเห็นความดีงามภายในตัวคนแต่ละคน เราจึงให้คุณค่าและเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล เราเชื่อในการใช้ ความแตกต่างของแต่ละคนในการร่วมกันสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้

Resourceful Connection

เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

Teamwork / Team Spirit

เราเข้าใจ ยอมรับ เคารพ และชื่นชมในบทบาทของคนทุกคนในทีม เราเชื่อว่าทุกบทบาทคือส่วนที่สร้างผลลัพธ์ด้วยกัน เราให้ความสำคัญ กับผลงานของทีมมากกว่าผลงานของตัวเอง

Work From Heart Space

เราทำงานด้วยหัวใจ เราสัมผัส และเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น เราให้คุณค่ากับตัวตนของเขา เราให้ความเข้าใจ และอยู่ที่นั่นเพื่อเขา (Be There) เสมอ

Professional 

เรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เราเข้าใจในวิชาชีพของเราอย่างลึกซึ้ง เราส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของ ลูกค้า และตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้

Expertise

เรารู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่เราทำ

Quality

เรายึดมั่นในคุณภาพของทุกสิ่งที่ส่งมอบถึงมือลูกค้า

Lifelong Learning

เราเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด

Discipline

เราเคารพกฎกติกาในการทำงานทั้งขององค์กรของเราและของลูกค้า และปฏิบัติในสิ่งที่เรากำหนดไว้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น

Focus

เรามีความชัดเจนในสิ่งที่ทำเสมอ และเราทุ่มเทความสามารถ และความพยายามเพื่อสิ่งนั้นจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

Sincerity

เราใช้ความจริงใจในการทำงาน เราเลือกบอกความจริงเสมอเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรและลูกค้าขององค์กรนั้น

Respect Others

เราเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของคนทุกคน เรารับฟังความคิดของคนอื่นด้วยใจที่เปิดกว้างและความเข้าใจเสมอ