หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > วิสัยทัศน์/ภารกิจ/คำนิยม

วิสัยทัศน์ของ Thailand Coaching Academy (TCA)

“เห็นคน และสังคมเป็นนายชีวิตของตัวเอง มีความสำเร็จสมบูรณ์ และอิ่มเอมด้วยทักษะ Life Coaching”

ภารกิจสู่ความสำเร็จของ Thailand Coaching Academy (TCA)

เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเราเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นคือ

  • เราเป็นสถาบันที่สร้างความแข็งแรงให้คนด้วยความเข้าใจในชีวิตอย่างแท้จริง
  • เราเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
  • เราเป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักในระดับเอเชีย
  • เราเป็นสถาบันที่มีทีมงานอันทรงคุณภาพ มีความแข็งแรง และเป็นนายชีวิตของตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การบริการจากใจ
  • เราเป็นสถาบันที่ช่วยให้สังคมเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการใช้ทักษะ Life Coaching อย่างถูกต้อง
  • เราเป็นสถาบันที่ยึดมั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพโค้ช และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • เราเป็นองค์กรธุรกิจที่แข็งแรง มั่งคั่ง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

JTC & TCA Values
ค่านิยมของ JTC และ TCA

1. Fulfillment – เรามีความอิ่มเอมกับชีวิตของเราเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้สัมผัสเราเกิดความอิ่มเอมเช่นเดียวกัน

Abundant เราเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เราพร้อมเป็นผู้รับคือเข้าใจการทำธุรกิจที่สร้างกำไรในขณะเดียวกัน เราปรารถนาที่จะให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงที่ให้ผลลัพธ์กับทั้งผู้ให้ และผู้รับ
Wealth เรามีความมั่งคั่ง เราคิด และลงมือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และค้นหาศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเราอยู่ตลอดเวลา
Success & Outcome
Focused
เรามุ่งเน้นความสำเร็จ และผลลัพธ์จากการทำทุกสิ่ง ความสำเร็จของเราต้องมีความยั่งยืน (Sustainable) ทำซ้ำได้ (Replicable) และเกิดผลลัพธ์ตามต้องการ (Deliver Results)

2. At Cause- เราเป็นผู้กำหนด และเลือกสิ่งที่สนองตอบวิสัยทัศน์ และภารกิจสู่ความสำเร็จของเรา

Certainty

เรามีความมั่นใจ แน่นอน และมั่นคงในตัวเอง เราเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงที่เชื่อ และยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ

Embrace Uncertainty

เราเปิดรับความไม่แน่นอนด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง และด้วยความเข้าใจถึงการเรียนรู้ และการเติบโตเมื่อเราได้ทำในสิ่งใหม่ๆ

Curiosity

เรามีความสนใจใคร่รู้ในงาน และคน เราให้คุณค่ากับการค้นหาเพื่อให้ตระหนักรู้ และเข้าใจอย่างแท้จริง

Take Action

เราเข้าใจถึงพลังของการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ เราแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติที่วัดได้ เป็นจริงได้ และเกิดผลเสมอ

Flexibility

เรามีความยืดหยุ่นของพฤติกรรม เราเข้าใจว่าการปรับวิธีการให้สอดคล้องกับบุคคล เวลา และสถานการณ์คือหนทางสู่ความสำเร็จ

Humble

เรามีความถ่อมใจ เราให้ความสำคัญกับผู้อื่นเท่าๆ กับความสำคัญของตัวเราเอง เราขอบคุณในความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เราอยู่เสมอ

Walk The Talk

เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูด เรายึดมั่นในการเป็นแบบอย่างในสิ่งที่เราเผยแพร่กับผู้อื่น

Resilience

เรายืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ เราเข้าใจในความผิดพลาด และพร้อมที่จะลุกขึ้นเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายเราอย่างมีพลังได้ด้วยตัวเอง

3. Pay It Forward - เราส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นอย่างไม่หยุดยั้ง

Serve others

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของผู้ที่เราทำงานด้วย เราจึงละวางอัตตา และตัวตน และทำงานด้วยความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ และตั้งใจ

Community

เราให้ความสำคัญกับการมอบสิ่งที่มีคุณค่ากลับสู่สังคม

4. Value The Differences - เราเห็นความดีงามภายในตัวคนแต่ละคน เราจึงให้คุณค่า และเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล เราเชื่อในการใช้ความแตกต่างของแต่ละคนในการร่วมกันการสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้

Resourceful Connection

เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

Teamwork/Team Spirit

เราเข้าใจ ยอมรับ เคารพ และชื่นชมในบทบาทของคนทุกคนในทีม เราเชื่อว่าทุกบทบาทคือส่วนที่สร้างผลลัพธ์ด้วยกัน เราให้ความสำคัญกับผลงานของทีมมากกว่าผลงานของตัวเอง

Work from heart space

เราทำงานด้วยหัวใจ คือเราสัมผัส และเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น เราให้คุณค่ากับตัวตนของเขา เราให้ความเข้าใจ และอยู่ที่นั่นเพื่อเขา (Be There) เสมอ

5. Professionalism–เรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เราเข้าใจในวิชาชีพของเราอย่างลึกซึ้ง เราส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้

Expertise

เรารู้ลึก รู้จริงสิ่งที่เราทำ

Quality

เรายึดมั่นในคุณภาพของทุกสิ่งที่ส่งมอบถึงมือลูกค้า

Lifelong learning

เราเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด

Discipline

เราเคารพกฎกติกาในการทำงานทั้งขององค์กรของเรา และของลูกค้าและปฏิบัติในสิ่งที่เรากำหนดไว้ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่น

Focus

เรามีความชัดเจนในสิ่งที่ทำเสมอ และเราทุ่มเทความสามารถ และความพยายามเพื่อสิ่งนั้นจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

Sincerity

เราใช้ความจริงใจในการทำงาน เราเลือกบอกความจริงเสมอเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร และลูกค้าของเรา

Respect Others

เราเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของคนทุกคน เรารับฟังความคิดของคนอื่นด้วยใจเปิดกว้าง และความเข้าใจเสมอ