หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติสถาบัน

“ไลฟ์โค้ช” (Life Coach) คืออะไร?

Life Coach คือ วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จ และมีความสุขได้ในขณะเดียวกัน ตามเหตุและปัจจัยของแต่ละบุคคล ด้วยการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ก้าวข้ามอุปสรรคและความเชื่อที่ฉุดรั้ง โดยผู้ที่เป็น “ไลฟ์โค้ช” จะต้องเป็นผู้มีทักษะในการช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชเข้าใจความเป็นไปในชีวิตของตนเองในทุกๆ ด้าน มองเห็นสาเหตุอันเป็นที่มาของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ตัดสิน หรือชี้นำใดๆ มีความเป็นกลาง เข้าใจธรรมชาติของการดำรงชีวิต ซึ่งทักษะที่จำเป็นเหล่านั้น ได้แก่

  • การดำรงตนเป็นผู้น่าไว้วางใจ
  • เป็นผู้ฟังที่ได้ยินมากกว่าสิ่งที่คู่สนทนาพูด
  • มีทักษะในการตั้งคำถาม
  • มีทักษะในการสื่อสาร

ซึ่งทักษะที่สำคัญเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การโค้ชประสบความสำเร็จ สามารถพาผู้รับการโค้ชก้าวไปข้างหน้าได้ และเดินทางสู่เป้าหมายในทุกด้านของชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy ออกแบบ และพัฒนาเนื้อหาการสอน Life Coaching จากประสบการณ์จริงในการโค้ชผู้บริหารในองค์กร และบุคคลทั่วไป ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการโค้ชที่ถูกต้อง ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ จนสามารถประกอบอาชีพโค้ชได้อย่างมั่นใจ ด้วยมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับ ACTP (Accredited Coaching Training Program) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ICF (International Coach Federation)

หลักสูตรของ Thailand Coaching Academy มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองจากข้างใน สู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ก้าวข้ามอุปสรรคที่ฉุดรั้ง สร้างแนวทางสู่อนาคตแบบ Success & Fulfillment .. “ค้นพบชีวิตที่ใช่.. ทั้งสุข และสำเร็จ”

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน Thailand Coaching Academy คือ

1. หลักสูตร Leading My Life (LML)

หลักสูตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และเป็นทักษะเบื้องต้นของการเป็น Life Coach

2. Professional Certified Life Coach (PCLC)

สู่การเป็นโค้ชที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

3. หลักสูตร ICF Mentor Coaching for ACC & PCC (ICF MC)

หลักสูตรเพื่อการสอบเป็นโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐาน ICF ในระดับ ACC และ PCC

4. Master Certified Life Coach (MCLC)

หลักสูตรเทคนิค Life Coach ขั้นสูง สู่ระดับ Master Life Coach ที่เหนือกว่า

5. Leading My Life (LML) Interactive Class

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนชีวิตสู่ความก้าวหน้า ทักษะเบื้องต้นสู่การเรียน Life Coach

อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้พร้อมกันด้วย Interactive Class ทางโปรแกรม Zoom