หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบัน > ประวัติสถาบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สถาบัน Thailand Coaching Academy เปิดสอนหลักสูตร “How to be Life Coach” โดยเน้นฝึกฝนทักษะ Life Coaching และ NLP ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาให้ปรากฏและใช้ในการดำรงชีวิต ในการก้าวไปข้างหน้า และในการเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวในแต่ละวัน

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน Thailand Coaching Academy คือ

1. หลักสูตร The Eureka of Coaching Program

The Eureka of Coaching Program คือหลักสูตรการฝึกฝนการใช้ทักษะไลฟ์โค้ช เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจุดยืนและความคิดของตนในปัจจุบัน ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ที่ผู้รับการโค้ชมักใช้ปิดกั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัว พร้อมกำหนดจุดมุ่งหมายใหม่ที่สร้างสรรค์และชัดเจน สร้างความเชื่อที่เป็นแรงดลใจและทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างจุดที่อยู่ในปัจจุบันกับจุดที่ต้องการจะไปให้ถึงในอนาคตอย่างมีความสุขและอิ่มเอม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ

  • 1. Principle of Life Coaching: สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ก้าวหน้าและผู้ที่ต้องการทักษะการโค้ชเบื้องต้น (เรียน 2 วัน)
  • 2. Life Coaching Practitioner: สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพโค้ชและผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะไปใช้ในงาน (เรียน 3 วันและอบรมออนไลน์ 4 เดือน)
  • 3. Life Coaching Master Practitioner: สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพเป็นโค้ชเต็มเวลาและใช้ทักษะการโค้ชในองค์กร (เรียน 4 วันและอบรมออนไลน์ 6 เดือน)

หลักสูตร Eureka of Coaching Program ของสถาบัน Thailand Coaching Academy ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACTP หรือ Accredited Coach Training Program จาก International Coach Federation (ICF) เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสอนเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยคนไทย

2. หลักสูตร 7 Days NLP Practitioner Certification

7 Days NLP Practitioner Certification หรือหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะ NLP ( Neuro – Linguistic Programming )เป็นศาสตร์แห่งความสำเร็จในรูปแบบของกระบวนการปลูกฝังชีวิต การเคลื่อนไหวทางร่างกาย วิธีใช้ภาษาและระดมสมอง เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบการคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางร่างกายที่สอดคล้องกับการคิดและอารมณ์ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทางด้านการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การประเมินค่าและการเพิ่มประสิทธิภาพความจำของมนุษย์