หน้าหลัก > หลักสูตร > หลักสูตร 7 Days NLP Practitioner Certification

หลักสูตร 7 Days NLP Practitioner Certification

7 days NLP Practitioner Certification

    หลักสูตรประกาศนียบัตรรับรอง NLP Practitioner 7 วันนี้ เป็นหลักสูตรตามมาตรฐานสากลซึ่ง Thailand Coaching Academy ได้ปรับปรุงเนื้อหา และวิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนคนไทย โดยเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติจริงทั้งในส่วนของพื้นฐานหลักของ NLP และเสริมทักษะที่นำไปใช้ปรับใช้ได้กับธุรกิจ และชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ :

  • วิธีการสร้าง และรักษาความไว้วางใจที่แท้จริง
  • วิธีการตั้งเป้าหมายส่วนตัว และอาชีพที่ตอบสนองความสำเร็จ และสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว
  • วิธีการสำรวจปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่มีในเป้าหมาย
  • วิธีการทำความเข้าใจ และสื้อสารกับวิธีคิดที่หลากหลายได้อย่างลึกซึ้ง
  • มุมมองที่แตกต่าง และหลากหลายจากประสบการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  • ข้อมุลที่สำคัญสำหรับธุรกิจ และการโค้ช
  • วิธีการโน้มน้าวเชิงบวก และสนับสนุนผู้อื่นในการสร้างทางเลือกให้กับชีวิต
  • วิธีการปรับเปลี่ยน และจัดระบบความคิด/ทัศนคติเพื่อกำกับความตั้งใจได้อย่างสร้างสรรค์
  • วิธีการจัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย และความคิดให้สอดคล้องกันอย่างมั่นใจ


หมายเหตุ: หัวข้อ เนื้อหา และข้อมูลที่ใช้ในการสอนเป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงของง Australian Board of Neuro-Linguistic Programing (ABNLP)


รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรของ Thailand Coaching Academy