หน้าหลัก > หลักสูตร > หลักสูตร Principle of Life Coaching

หลักสูตร Principle of Life Coaching

ระยะเวลาในการเรียน: 2 วัน
ใครบ้างที่ต้องการหลักสูตรนี้:

 • ผู้ที่ตัดสินใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต
 • ผู้ที่แสวงหาวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการเติบโตก้าวหน้า และความสำเร็จสำหรับตนเอง
 • ผู้ที่แสวงหาวิธีเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง และทีมงาน
 • ผู้ที่ต้องการทักษะการโค้ชเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานของตนเอง และทีมงานอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับ:

 • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเพราะเหตุใดตนเองจึงทำในสิ่งที่ทำ
 • ความกล้าหาญที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ข้างหน้าที่รอให้ค้นหามานาน
 • การรับรู้ และเข้าใจถึงทางเลือก และความยืดหยุ่นที่ตนเองมี เพื่อเพิ่มพูนตัวเลือกที่มีประโยชน์ให้ชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ความกระจ่างชัดของเป้าหมาย ทางเลือก และการกระทำที่จะขับเคลื่อนตนเองไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง
 • ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเรียน

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง:

 • Workshop 2 วัน รวมถึงการสาธิต และการฝึกปฏิบัติต่างๆ
 • คู่มือการเรียนรู้

หัวข้อการฝึกอบรม:

 • The Mindset of A Coach (หลักความเชื่อของโค้ช)
 • Who Am I? (ฉันคือใคร)
 • Values (ค่านิยม)
 • The 6 Core Needs (ความต้องการ 6 ประการของมนุษย์)
 • 3 Core Fear of Human Beings (ความกลัว 3 ประการของมนุษย์)
 • The Wheel of Life (วงล้อแห่งชีวิตที่สมบูรณ์)
 • The 5 Keys to Wealth and Happiness (หลัก 5 ประการสู่ความมั่งคั่ง และความสุข)
 • How We Communicate (เราสื่อสารกันอย่างไร)
 • Listening Skills for Coaching (ทักษะการฟังสำหรับการโค้ช)
 • Questioning Skills for Transformation (ทักษะการถามเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
 • The Grow Model (การโค้ชด้วยโมเดล GROW)
 • 6 Essential Questions for Life Transformation (6 คำถามเปลี่ยนชีวิต)

 


รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรของ Thailand Coaching Academy
26-27 มกราคม 2560
20-21 กุมภาพันธ์ 2560
25-26 มีนาคม 2560
22-23 เมษายน 2560
20-21 พฤษภาคม 2560
24-25 มิถุนายน 2560
22-23 กรกฎาคม 2560
21-22 สิงหาคม 2560
15-16 กันยายน 2560
14-15 ตุลาคม 2560
14-15 พฤศจิกายน 2560
12-13 ธันวาคม 2560