หน้าหลัก > เว็บบอร์ด > หัวข้อ

ไลฟ์โค้ชคืออะไร ทำไมมีบทบาทสำคัญต่อคนยุคสมัยนี้ ?

Reply Message
Name
Email

1 comments

  • [anon@jimithecoach.com]2017-06-20 10:45:28

    LIFE COACH คือทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมและในโลกนี้อย่างเข้าใจ มีความสุข มีความก้าวหน้ามีพลังและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน คนที่ทำอาชีพโค้ช โดยใช้ Life Coach เป็นเครื่องมือคือคนที่มีทักษะการฟังที่ดี สามารถได้ยินที่มาของความต้องการ ความคาดหวัง ปัญหา และอารมณ์ของผู้ที่ได้รับการโค้ช สามารถพูดคุยด้วยการรับรู้ที่เป็นกลาง ไม่ตัดสิน แต่ใช้การฟังและการถาม เพื่อให้ผู้รับการโค้ชได้คิด ได้ตระหนักรู้ ถึงที่มาของปัญหา ความต้องการ และทางออกเพื่อใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ มีเป้าหมายและมีความสุข ที่ Life Coach เข้ามามีบทบาท เพราะเป็นการพูดคุยแบบปกติที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความคิดและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้รับการโค้ชไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ป่วยหรือเป็นที่ผิดปกติในสังคม